Deze versie van deze Algemene Voorwaarden is van kracht vanaf 13 mei 2018 en vervangt alle vorige versies.

1.   Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verhouding tussen enerzijds Bimmo, met maatschappelijke zetel te Britselei 19, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE 0478 568 801, (hierna: “Brody”, “wij” of “ons”), en anderzijds elke gebruiker (hierna: “u” of “uw”, naar gelang de context) van onze website, beschikbaar via www.brody-offices.com (hierna: “Website”) of diensten die al dan niet via de Website worden geleverd (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”), behoudens uitdrukkelijk andersluidende afspraak tussen partijen.

Door onze Website of een deel daarvan te gebruiken (met inbegrip van de toepassingen, informatie, enz., die via onze Website ter beschikking wordt gesteld of desgevallend op andere websites van derden wordt hergebruikt), verklaart u zich akkoord met de bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van alle bijzondere voorwaarden en policies waarnaar deze Algemene Voorwaarden verwijzen. Deze Algemene Voorwaarden, bijzondere voorwaarden en policies kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, welke wijzigingen van kracht worden na publicatie ervan op de Website of nadat deze op andere wijze aan u kenbaar worden gemaakt.

Bepaalde functionaliteiten van onze Website kunnen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens inhouden, hetgeen onderworpen is aan het privacybeleid van Brody, welk beleid deel uit maakt van deze Algemene Voorwaarden; Brody zal te allen tijde uw persoonsgegevens en rechten daaromtrent respecteren, hierbij verwijzend naar ons privacybeleid.

Dit privacybeleid bevat nadere informatie, met inbegrip van de bepalingen en voorwaarden waaronder Brody de persoonsgegevens die u aan Brody heeft ter beschikking gesteld verwerkt, opslaat, (her)gebruikt, en/of uitwisselt met derden. Uw rechten houden onder meer het recht in om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren en aan te passen, de verwerking ervan geheel of gedeeltelijk te beperken en het recht om vergeten te worden.

Neem in geval van vragen of opmerkingen contact op met [email protected].

2.   Over Brody

Deze Algemene Voorwaarden hebben elke verwijzing naar “Brody” betrekking op Bimmo, met maatschappelijke zetel te Britselei 19, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE 0478 568 801. Hieronder worden tevens, naar gelang het geval, medewerkers van Brody gerekend, erkende zelfstandige vastgoedmakelaars die in naam en voor rekening van Brody handelen, alsook vennootschappen die tot dezelfde groep behoren.

3.   Toegang tot en gebruik van de Diensten

De meeste door Brody via de Website verstrekte Diensten zijn vrij toegankelijk, doch evenwel onder de Algemene Voorwaarden die hierin zijn vervat.

Hoewel Brody alle redelijke inspanningen verleent met betrekking tot de inhoud en de informatie die via de Website of in het kader van de Diensten aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, kan zij geen garanties geven met betrekking tot de accuraatheid van deze informatie.

Zo is, bij wijze van voorbeeld, de inhoud van de informatie omtrent de door Brody te realiseren of gerealiseerde projecten slechts indicatief, en onderhevig aan wijzigingen, aanpassingen, al dan niet op vraag van Brody, betrokken architecten, aannemers, onderaannemers, bouwheren, opdrachtgevers, veiligheidscoördinatoren, overheidsinstanties, e.d.m. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat slechts de finaal goedgekeurde plannen en ontwerpen verbindend zullen zijn voor de partijen die deze hebben onderschreven, en dat de gebruiker hieruit desgevallend slechts rechten zal kunnen putten indien hij of zij partij is bij deze afspraken.

Ook kunnen bepaalde projecten worden stopgezet, zonder dat Brody hiervoor enige verantwoording of redenen dient op te geven, tenzij – vanzelfsprekend – indien Brody hieromtrent met de gebruiker afzonderlijke en specifieke schriftelijke afspraken heeft gemaakt die door beide partijen werden ondertekend.

Hergebruik van de informatie die door Brody ter beschikking wordt gesteld voor commercieel gebruik is niet toeglaten, mits andersluidende voorafgaande schriftelijke toestemming van Brody.

4.   Verklaringen en garanties; disclaimers

U stemt ermee in, verklaart en garandeert dat u in het kader van het gebruik van de Website, de Diensten en de gegevens die via de Website worden verstrekt:

 • voldoet en zal voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, zoals desgevallend gewijzigd, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden en policies waarnaar hierin verwezen wordt;
 • voldoet en zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en van toepassing zijnde gedrags- en deontologische codes;
 • handelt en zal handelen als een normaal en voorzichtig huisvader, en meer bepaald de Website, de Diensten of de inhoud ervan niet zal gebruiken voor of in het kader van illegale activiteiten;
 • de Diensten niet op dergelijke wijze zal gebruiken met het rechtstreeks of onrechtstreeks oogmerk om deze te verstoren, te beschadigen, te verstoren, of enige andere handeling te stellen die kan resulteren in een overbelasting of aantasting van het functioneren van de Diensten.

U verklaart en garandeert dat u de informatie die door Brody via de Website en/of in het kader van de verleende Diensten wordt ter beschikking gesteld niet zal:

 • verhuren, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven of hiervan afgeleide werken creëren;
 • ter beschikking stellen aan derden, in de mate dat de door Brody verstrekte informatie vertrouwelijke informatie inhoudt, dan wel informatie die redelijkerwijze als vertrouwelijk kan worden beschouwd;
 • gebruiken op een onoordeelkundige manier, en te allen tijde hiermee als een normaal en voorzichtig huisvader zal omgaan;
 • op lasterlijke of denigrerende wijze gebruiken ten aanzien van Brody, haar medewerkers, bestuurders en aangestelde zelfstandige makelaars, alsook andere partijen die betrokken zijn bij de Diensten en/of één of meerdere projecten die door Brody worden aangeboden;
 • gebruiken voor onwettige of onrechtmatige doeleinden, of in strijd met de openbare orde, de goede zeden, en/of de eerlijke handelspraktijken;
 • gebruiken om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, morele rechten, portretrechten, bedrijfsgeheimen, etc.);
 • gebruik maken van de Diensten op een manier die zou kunnen verstoren, te verstoren, een negatieve invloed hebben, of remmen andere gebruikers volledig te genieten van het Diensten of die schade, storing, overbelasting of aantasting van het functioneren van de Diensten;
 • gebruiken om een ​​concurrerend project, product of dienst voor te stellen, te concipiëren, of te realiseren.

Ten slotte zal u aan Brody, haar medewerkers, zelfstandige makelaars dan wel elke andere partij die betrokken is bij de Diensten en/of één of meerdere projecten die door Brody worden aangeboden:

 • juiste informatie verstrekken;
 • geen potentieel schadelijke, ongepaste of valse informatie of inhoud overmaken of anderszins ter beschikking stellen;
 • geen vertrouwelijke informatie overmaken of ter beschikking stellen, tenzij dergelijke informatie redelijkerwijze dienstig is in het kader van het leveren van de Diensten. Eventuele beperkingen aangaande het gebruik van deze informatie dienen door u op voorhand aan Brody schriftelijk te worden meegedeeld, en door Brody te worden aanvaard.

Als u niet voldoen aan deze voorwaarden, erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat Brody heeft het recht om de Diensten tijdelijk of permanent op te schorten of te beëindigen, zonder dat u hieromtrent of dientengevolge enig recht heeft op enige (schade)vergoeding.

5.   Beperking van waarborgen en aansprakelijkheid

Niettegenstaande Brody alle redelijke inspanningen levert om de website en de diensten op oordeelkundige wijze ter beschikking te stellen en te leveren, garandeert zij niet dat:

 • de informatie die via de Website of, in het algemeen, in het kader van het leveren van de Diensten in alle opzichten juist en volledig is, rekening houdend met de aard van de Diensten die door Brody worden geleverd en de omstandigheden waarin dit gebeurt;
 • de Website vrij zal zijn van virussen, (technische) fouten of andere (technische) disfunctionaliteiten, en dat deze door Brody op korte termijn kunnen worden opgelost;
 • de Website en/of de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn;
 • de Website te allen tijde compatibel zal zijn met de door u gebruikte hard- en/of software;
 • de Website, de Diensten en de informatie die langs deze weg of in verband daarmee door Brody wordt verstrekt voor u bruibaar, nuttig, of dienstig zal zijn, of te allen tijde aan uw persoonlijke behoeften of interesse zal beantwoorden.

Het bovenstaande staat niet in de weg dat u het recht heeft om aan Brody specifieke garanties en verklaringen te vragen. Dergelijke garanties, waarborgen en/of verklaringen zijn enkel rechtsgeldig wanneer zij voorafgaandelijk schriftelijk worden gegeven, ondertekend door twee bestuurders van Brody, in welk geval zij bovendien kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden.

Brody is bijgevolg niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door de gebruiker geleden wordt, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste kans, omzetverlies, of enige andere vorm van schade, al dan niet bewezen door of in naam van de gebruiker, tenzij deze een opzettelijke fout of fraude in hoofde van Brody bewijst.

Enkel wanneer u kan aantonen dat u schade heeft geleden ten gevolge van het niet-nakomen van een verbintenis die werd opgenomen in een akte die in naam en voor rekening van Brody werd ondertekend, zal Brody deze schade vergoeden zoals overeengekomen in deze akte.

6.   Intellectuele rechten

Door gebruik te maken van de Website, erkent u dat Brody de houder, minstens rechthebbende, is van alle werken die op of via de Website aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, met inbegrip van foto’s, informatie, de Website zelf alsook de achterliggende databanken en databankstructuren, de look en feel van de Website, alle (grafische) afbeeldingen, pictogrammen en scripts, in welke vorm dan ook. Deze werken zijn beschermd op basis van het auteursrecht, als werken van letterkunde en kunst, dan wel op basis van het sui generis-databankrecht.

Tenzij u de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brody heeft verkregen, bent u niet gerechtigd om:

 • enig werk te reproduceren, te distribueren en/of mede te delen aan het publiek voor andere dan louter informatieve, niet-commerciële doeleinden;
 • reverse engineering-instrumenten, -methoden, -technieken of -technologieën te gebruiken in verband met het gebruik dat u van de Website en/of de Diensten maakt,
 • de Website en/of enig afzonderlijk werk dat via de Website of anderszins ter beschikking wordt gesteld door Brody integreren, embedden, of anderszins ter beschikking te stellen in enige andere website, applicatie of dienst.

Indien u enig werk dat via de Website ter beschikking wordt gesteld op eender welke manier, geheel of gedeeltelijk hergebruikt, verleent u aan Brody een onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, wereldwijd recht en licentie om de informatie die u in het kader van dergelijk hergebruik verstrekt geheel of gedeeltelijk (i) te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te wijzigen en te distribueren, (ii) de afgeleide werken die aldus ontstaan geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te distribueren, en/of mee te delen aan het publiek, zonder enige verdere toestemming, machtiging van u of derden en zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is, en al dan niet onder verwijzing naar uw hergebruik van het oorspronkelijke werk.

Bovendien is Brody vrij om enige suggestie, aanbeveling, feedback of voorstel van uwentwege met betrekking tot de Website en de werken die via de Website ter beschikking worden gesteld te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren, in licentie geven, te distribueren en te exploiteren naar goeddunken van Brody, zonder dat dit enige verplichting, beperking of verbintenis van welke aard ook in hoofde van Brody kan inhouden.

Eventuele andere merken, productnamen, handels- en/of vennootschapsnamen of logo’s van derden behoren toe aan hun respectieve eigenaars.

7.   Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden

Brody heeft het recht om deze Algemene Voorwaarde, de specifieke voorwaarden en/of policies waarnaar deze Algemene Voorwaarden verwijzen te herzien. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden zal altijd beschikbaar ziijn. Door zich (opnieuw) toegang te verlenen tot de Website en de Diensten van Brody nadat eventuele wijzigingen van kracht werden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn door de gewijzigde en van kracht zijnde Algemene Voorwaarden.

8.   Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden alsook iedere rechtsverhouding die met Brody wordt aangegaan wordt beheerst en dient geïnterpreteerd te worden naar Belgisch recht, met uitzondering van de internationaal privaatrechtelijke bepalingen. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om van enig geschil kennis te nemen. In eerste instantie zullen Partijen trachten om een minnelijke oplossing te bekomen met betrekking tot ieder geschil.

De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met deze rechts- en forumkeuze, en de bevoegdheid van de genoemde rechtbanken.

9.   Diversen

Deze Algemene Voorwaarden houden geen stilzwijgende afstand van rechten in. Behalve voor zover uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden voorzien, zal de afstand van rechten door één der partijen of de omstandigheid dat één der partijen geen vordering instelt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, geen afstand van rechten ter zake van een volgende toerekenbare tekortkoming inhouden of in enigerlei opzicht de rechtskracht van die bepaling aantasten.

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de Algemene Voorwaarden in haar geheel, noch aan de andere bepalingen ervan. Partijen verbinden zich ertoe de nietige of niet-uitvoerbare bepalingen te vervangen door andere bepalingen of uitvoeringsmaatregelen waarbij zoveel als mogelijk de oorspronkelijke bedoeling wordt verwezenlijkt.

10. Neem contact met ons op

Als u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van de website of het Diensten, neem dan contact met ons op via [email protected].