Inleiding

Deze versie van dit privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018. Dit privacybeleid beschrijft hoe en wanneer Bimmo, met maatschappelijke zetel te Britselei 19, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE 0478 568 801 (ook aangeduid als “Brody”, “wij” of “ons”) uw persoonsgegevens en informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u onze website gebruikt, beschikbaar op www.brody-offices.com en elke subsite of applicatie beheerd door of namens Brody (respectievelijk aangeduid als de “dienst(en)” of “Website(s)” van Brody).

De voorwaarden van dit privacybeleid zijn opgenomen door verwijzing in de Algemene voorwaarden

Rol en verantwoordelijkheid van Brody

Iedere verwijzing in dit privacybeleid naar Brody houdt een verwijzing in naar alle vennootschappen die behoren tot de Brody-groep, de makelaars die tussenkomen voor Brody of deze vertegenwoordigen, alsook hun respectieve (management)vennootschappen. Met het invullen en versturen van een registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft u aan Brody de toestemming zijn of haar persoonsgegevens op te slaan op de systemen van Brody en deze verder te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

Algemeen

Door onze Website te bezoeken of gebruik te maken van de diensten geleverd door Brody, erkent u en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt met het oog op het leveren van gepersonaliseerde diensten zoals beschreven in dit Privacybeleid. We hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verwijdering of wijziging. We zullen redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw privacybelangen worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en beste praktijken.

Aard van de persoonsgegevens die door Brody worden verwerkt

Wij kunnen tevens gegevens verwerken die betrekking hebben op uw persoonlijke interesses, zoals die door u zijn verstrekt tijdens het registratieproces of anderszins. Deze gegevens omvatten onder meer uw naam, voornaam, uw post- en e-mailadres, uw telefoonnummer, en – in het gegeven geval – uw bedrijf en uw functie. We verzamelen en verwerken ook gegevens die zijn verzameld door uw gebruik van onze Website (browsen). Deze gegevens kunnen de datum en het uur van uw bezoek (tijdstempel), het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres en de bezochte pagina’s bevatten. Brody kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de respectieve website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens worden door Brody uitsluitend gebruikt om verdere inzichten te krijgen omtrent het gebruik dat haar klanten maken van de respectieve website(s), dit ter verbetering van de functionaliteiten en de gebruikerservaring.

Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens door Brody

De verwerking van deze persoonsgegevens door Brody heeft verschillende doelstellingen:

 • Brody gaat overeenkomsten aan met natuurlijke personen of rechtspersonen, die geïdentificeerd moeten kunnen worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake;
 • In het gegeven geval, om u te authentiseren als klant / gebruiker van de website van Brody;
 • Indien u ook uw emailadres overmaakt, gebruikt Brody dit gegeven om informatie over te maken die in de eerste plaats noodzakelijk is in de uitvoering van haar overeenkomst(en) met u: overmaken van facturen, afrekeningen, enz.

Bepaalde gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren, zoals het klantennummer, factuurnummer, enz., kunnen door Brody zelf worden gegenereerd. Deze gegevens worden enkel door Brody verwerkt in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst(en) met Brody.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Brody kan uw informatie ter beschikking stellen aan andere ondernemingen die deel uit maken van Brody, zoals de zelfstandige makelaars die in naam en voor rekening van Brody tussenkomen. Deze doorgifte en terbeschikkingstelling is evenwel beperkt tot verwerking die strikt noodzakelijk is in het kader van de levering van de diensten van Brody, met inbegrip van het administratief beheer, het verstrekken van informatie aan en door de klantendienst, enz. Afgezien van dergelijke verwerkers, worden uw persoonsgegevens alleen bekendgemaakt aan bevoegde personen binnen Brody.

Bovendien worden, hoewel de diensten van Brody worden aangeboden door Brody, wij ook afhankelijk van verschillende externe dienstverleners in verschillende landen met het oog op het leveren, onderhouden en verbeteren van de diensten geleverd door of namens Brody. We kunnen uw persoonsgegevens aan derden meedelen als reactie op een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat de openbaarmaking in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving, regelgeving of wettelijke procedures, of zoals anderszins vereist door toepasselijke wetten, regels, voorschriften of contractuele bepalingen, of als wij geloven dat uw acties zijn niet in overeenstemming met de geest of de taal van onze gebruikersovereenkomsten of -beleid, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van ons of anderen te beschermen.

In het gegeven geval, wanneer de levering van de desbetreffende dienst dit vereist, dan wel ter ondersteuning van de technische, administratieve en/of financiële afhandeling, kunnen uw persoonsgegevens aan één of meerdere derden worden overgemaakt en verwerkt. Brody heeft met deze ondernemingen een aparte overeenkomst gesloten, waarin de verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijk wordt geregeld, en de eventuele uitoefening van rechten van betrokkenen werd opgenomen.

Tevens kunnen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, uw persoonsgegevens worden overgemaakt aan overheidsinstanties.

Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden voor promotionele doeleinden

Behoudens in geval Brody uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hebben bekomen, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden voor promotionele doeleinden.

Technische beveiligingsmaatregelen

We nemen redelijke maatregelen om u te helpen informatie over u te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Zoals vermeld in onze Algemene voorwaarden, erkent en aanvaardt u echter uitdrukkelijk dat – in het algemeen – de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig, privé of vertrouwelijk is. Daarom kan alle informatie die wordt verzonden of ontvangen van de Website of door gebruik te maken van een van de diensten geleverd door Brody worden onderschept, ontsleuteld, geraadpleegd en/of gebruikt door overheidsinstanties en / of derden, zelfs als technologie wordt gebruikt waarbij dergelijke informatie-uitwisselingen worden gecodeerd.

Gedragscode voor Brody-medewerkers

Bepaalde medewerkers van Brody hebben toegang tot uw persoonsgegevens hierboven vermeld, in welk verband zij gehouden zijn tot een strikte gedragscode. Deze gedragscode houdt onder meer in:

 • de verbintenis tot geheimhouding van persoonsgegevens waartoe zij in het kader van hun opdracht toegang hebben;
 • de verbintenis om persoonsgegevens enkel en alleen te verwerken in uitvoering van hun taken;
 • het respecteren van de relevante wettelijke bepalingen.

Recht op correctie, verzet, gegevenswissing, en beperking van verwerking

Brody geeft u de mogelijkheid om voor verschillende diensten die zij aanbiedt, uw recht op correctie, verzet, gegevenswissing en/of beperking van verwerking van persoonsgegevens uit te oefenen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van de diensten geleverd door Brody, kunt u uw persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt in verband met uw account en gebruikersprofiel, indien en wanneer van toepassing, aanpassen, bijwerken of wijzigen.

Tenzij anders overeengekomen, zal alle persoonlijke informatie die via de Website wordt verzameld of de diensten geleverd door Brody automatisch worden verwijderd na een periode van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst tussen u en Brody. Uw gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn. Het uitoefenen van deze rechten kan als volgt gebeuren:

 1. schriftelijk: door het versturen van een aangetekend schrijven aan [Brody, Britselei 19, 2000 Antwerpen], met opgave van de rechten die u wenst uit te oefenen, en met een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant);
 2. elektronisch: door het versturen van een aangetekend schrijven aan [info@brody.be], met opgave van de rechten die u wenst uit te oefenen, en met een scan van uw identiteitskaart (voor- en achterkant).

Hou er aub rekening mee dat het uitoefenen van één of meerdere bovenstaande rechten:

 • voor één dienst van Brody niet noodzakelijk een uitwerking heeft op uw gegevens die in het kader van de levering van een andere dienst van en/of door Brody. Zo u deze wijziging of correctie ook voor één of meerdere andere diensten van Brody wenst door te voeren, zal u dit verzoek één of meerdere keren dienen te herhalen;
 • in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd of beperkt, welke weigering door Brody zal worden verantwoord haar het antwoord, in het gegeven geval met verwijzing naar de Veelgestelde Vragen (wettelijke bewaartermijnen, verwerking die essentieel is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, …);
 • in bepaalde gevallen kan resulteren in het geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen van de contractuele relatie voor wat betreft de levering van dergelijke dienst.